Tổ chức Lễ Khai Trương PGD Mới Seabank Phù Mỹ

Sol event tổ chức sự kiện ” Lễ Khai Trương PGD Mới Seabank Phù Mỹ”, Bình Định